Cisco Duo Security

Secure Any Corporate Application

Multi-factor authentication จาก Cisco Duo ปกป้องแอปพลิเคชันของคุณ ด้วยการตรวจสอบ Second source เช่น Smartphone หรือ Token เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้ก่อนเข้าถึงระบบ Duo ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายและคล่องตัว ในการเข้าสู่ระบบ สำหรับผู้ใช้ แอปพลิเคชันทุกประเภท ด้วยการให้บริการรูปแบบคลาวด์ ทำให้สามารถผสานเข้ากับเทคโนโลยีที่มีอยู่ของคุณได้อย่างง่ายดาย

Secure your workforce with Duo’s zero trust security platform:

Multi-Factor Authentication เป็นรากฐานของคอนเซปต์ความปลอดภัย Zero Trust โดย Duo ทำหน้าที่ยืนยันตัวตนของผู้ใช้ ก่อนที่จะเข้าถึงข้อมูลของคุณ และสามารถเลือก Second-factor ได้หลายรูปแบบ เช่น SMS, Phone call, Hardware Token, Software Token, Biometrics, U2F, Wearables และรวมถึง Duo Push เพียงสัมผัสเดียวทำให้ผู้ใช้สามารถรับรองความถูกต้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

Device Trust

สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ทุกเครื่องในองค์กรของคุณได้แบบเรียลไทม์ ซึ่ง Duo มีฟีเจอร์ Device Trust ทำให้คุณสามารถปรับแต่งข้อกำหนดการเข้าถึงได้ ในระดับอุปกรณ์ และเนื่องจากเป็นโซลูชั่นระบบคลาวด์ ทำให้การป้องกันการคุกคามมีความปลอดภัยขององค์กรอยู่ตลอดเวลา

Adaptive Access PoliciesDuo

ช่วยให้คุณสามารถตั้งข้อกำหนด ระดับผู้ใช้, อุปกรณ์ และ แอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนนโยบายความปลอดภัยขององค์กร และเหมาะสมกับการใช้งานของผู้ใช้ ตามปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำแหน่งที่ตั้ง และ การอัปเดตซอฟแวร์ของอุปกรณ์ เป็นต้น

Remote Access

Duo ใช้ร่วมกับ Remote access solution ทำให้ทีมงานของคุณสามารถทำงานบนอุปกรณ์มือถือได้โดยไม่กระทบต่อข้อมูลขององค์กร พร้อมปกป้อง IT infrastructure ของคุณ ทำให้ง่ายต่อการใช้งาน ช่วยให้พนักงานสามารถทำงานได้ทุกที่

Single Sign-On

Single Sign-On ของ Duo ทำให้ผู้ใช้เข้าถึงทุกแอพพลิเคชั่นอย่างปลอดภัยได้จากทุกที่ ผ่านทาง Dashboard เดียว (ในองค์กร หรือ บนคลาวด์)